Algemene voorwaarden Taekwondoschool 013 - Taekwondoschool 013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden Taekwondoschool 013

Informatie
Artikel1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Taekwondoschool013 en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Taekwondoschool013 (hierna te noemen "de deelnemer").
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
Artikel 2: Aanmelding
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te leveren bij de hoofdtrainer. De overeenkomst gaat per datum vermeld op het inschrijfformulier in en komt te vervallen na schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de afgesproken periode. De overeenkomst wordt, zonder opzegging, automatisch verlengd met eenzelfde periode.
2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Taekwondoschool013 zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen. .
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Taekwondoschool013 zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.  Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,- zijn voor rekening van de deelnemer.
4. De deelnemer kan dan de toegang tot Taekwondoschool013 worden geweigerd. Taekwondoschool013 is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
5. Taekwondoschool013 behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 4: Trainingstijden
1. Taekwondoschool013 behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door Taekwondoschool013, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen, tijdens evenementen en schoolvakanties is Taekwondoschool013 gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Taekwondoschool013.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
4. Taekwondoschool013 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.
Artikel 6: Foto en videomateriaal
1. Tijdens optredens, wedstrijden of lessen van Taekwondoschool013  heeft Taekwondoschool013 het recht om foto`s of video`s te maken en dit foto en/of videomateriaal mag worden gebruikt voor diverse publicitaire doeleinden van Taekwondoschool013.
2. Foto of videomateriaal wordt gebruikt voor de website van Taekwondoschool013, maar ook voor foldermateriaal of andere vormen van promotie voor Taekwondoschool013.
3.Na ondertekening van het inschrijvingsformulier, ga je ermee akkoord dat Taekwondoschool013 het foto en filmmateriaal gebruikt voor publicitaire doeleinden.
4. Mocht de publicatie van foto en video materiaal niet gewenst zijn, dan is er de mogelijkheid om schriftelijk vast te laten leggen dat er geen toestemming gegeven wordt om herkenbaar op foto`s of video`s te komen.
5. Wanneer toestemming is verleend, kan deze niet met terugwerkende kracht ingetrokken worden voor foto en video materiaal welke al openbaar gepubliceerd is.
Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Taekwondoschool013 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Taekwondoschool013, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Taekwondoschool013 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Taekwondoschool013 vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglementvan de Taekwondoschool013 -vestiging en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van de Taekwondoschool013 -vestiging staan op de website van Taekwondoschool013 en zijn bij de hoofdtrainer op te vragen.
Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Taekwondoschool013 verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Taekwondoschool013 kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Taekwondoschool013 zijn opgenomen. Taekwondoschool013  en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Taekwondoschool013 aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Taekwondoschool013, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Taekwondoschool013-vestiging is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Taekwondoschool013 te accepteren.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu